Telakointiohje

Telakkaohje

 

2.1. Sarvaston Venekerho r.y. toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella. Noudata siksi sekä kaupungin, että seuran antamia ohjeita ja rajoituksia. Satama-alueen vesi- ja maantieliikennerajoituksia on ehdottomasti noudatettava.

 

2.2. Telakkapaikan hallinnan edellytyksenä on seuran maksujen suoritus. Maksujen laiminlyönti katsotaan telakkapaikasta luopumiseksi.

 

2.3. Veneiden telakointi on sallittu 15.9.-10.6 välisenä aikana. Telakkapaikka on vene- ja henkilökohtainen eikä sitä saa edes väliaikaisesti luovuttaa toiselle. Telakkapaikan käyttäminen ammattimaiseen toimintaan on kielletty. Ratkaisuvalta telakkapaikkoihin sekä nostoihin ja laskuihin liittyvissä kysymyksissä on telakkamestarilla.

 

2.4. Jokaisella telakkapaikan haltijalla on talkoovelvollisuus. Telakointipukkien asetus ja pukkien kunnon ylläpito on paikan haltijalla. Telakkapaikan korjaustyöt on tehtävä telakkamestarin ohjeiden mukaan. Pukkeihin tai trailereihin on merkittävä omistajan nimi selvästi näkyvään paikkaan.

 

2.5. Telakointialueen turvallisuudesta on jokainen vastuussa. Telakka-alueella on tulensammuttimia. Ne on sijoitettu porttien luokse. Tutustu etukäteen näihin pelastuspisteisiin, jotta tiedät varmasti niiden sijainnin ja varustuksen. Nostoja valvoo seuran puolesta nostonvalvoja. Hänen ohjeitaan on noudatettava. Nosturin käyttäjä ja veneen nostaja ovat vastuussa noston turvallisuudesta.

 

2.6. Portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Jäsen vastaa myös vieraittensa käyttäytymisestä. Talvikautena ajoportit ovat lukittu erikoislukoin. Kerhon nostojen aikana portit ovat avoinna. Muulloin ajoportin avaamisen suorittaa telakkamestari, toimistonhoitaja tai johtokunnan jäsen. Hänellä on oikeus veloittaa tästä kohtuullinen matkakorvaus.

 

2.7. Jollien ja muun irtotavaran säilytys muulla kuin omalla telakkapaikalla on kielletty.

 

2.8. Telakka-alue on jaettu telakkapaikkoihin. Ne ovat luokiteltu kiinteisiin-, kevytvene- ja väliaikaispaikkoihin. Paikan luokka vaikuttaa telakointiperiaatteeseen. Telakointi suoritetaan seuraavan ohjeen mukaisesti:

 

2.8.1 Kiinteä paikka  on tarkoitettu sellaisille veneille joiden nosto tapahtuu pääsääntöisesti nosturilla. Kerho järjestää nostopäiviä ja sopii paikalle nosturin. Jos vene nostetaan muulla nosturilla, on noston tilaajan huolehdittava käytännön järjestelyista. Kiinteät paikat on mitattu syystalkoiden yhteydessä. Pukit on asetettava paikalleen näiden merkintöjen ja toimistossa olevan kartan mukaisesti.

Veneen omistaja vastaa siitä, että vene nostetaan täsmälleen kartan mittatietojen mukaiseen paikkaan. Pienikin heitto sijainnissa vaikuttaa muihin paikkoihin. Virheelliseen paikkaan nostettu vene siirretään kerhon toimesta omistajan kustannuksella oikeaan paikkaan. Varmista telakkamestarin kanssa oikea paikka ennen nostoa!

2.8.2. Trailerienepaikkoja on kahdenlaisia. Normaalissa trailerienepaikassa vene nostetaan trailerilla, mutta se telakoidaan pukille. Traileripaikassa vene telakoidaan trailerin päällä.

Trailerilla telakoitavien veneiden pituuteen lisätään trailerin aisan pituus (n 1 m) paikan maksua määrättäessä. Jos vene aiotaan telakoida trailerilla on siitä erikseen ilmoitettava paikkahakemuksessa. Telakkamestari tai noston valvoja määrää nostotilanteen edistymisen mukaan, mihin vene voidaan telakoida.

 

2.8.3. Poikkeustapauksissa veneen voi telakoida myös ajokäytävälle telakkamestarin ohjeiden mukaan. Tällöin nosto täytyy tehdä viimeisenä ja lasku ensimmäisenä. Mahdollisen siirron vuoksi paikasta voidaan periä etukäteen siirtomaksu, joka palautetaan, jos siirtoa ei tarvitse tehdä.

 

2.8.4. Jos jollia säilytetään telakkapaikalla, on ne sijoitettava telakkapaikalle veneen alle tai päälle. Mikäli jolla ei sinne sovi, sitä ei myöskään siellä saa säilyttää. Tällöin jollalle on haettava oma telakkapaikka.

 

2.8.5. Venepukissa, jollissa ja trailereissa on oltava omistajan nimi näkyvällä paikalla. Jollissa riittää myös veneen nimi. Nimetön omaisuus voidaan tarvittaessa siirtää telakka-alueen ulkopuolelle. Pukkien on oltava sellaiset, että ne hyvin kantavat veneen painon.

 

2.8.6. Veneiden mastot on ensisijaisesti säilytettävä nimellä merkittynä ja saalingit ja vantit irrotettuina mastotelineessä. Mastot tulee sijoittaa mastohyllyille siihen asentoon, missä ne vievät vähiten tilaa ja samalle ”hyllylle” mahtuu mahdollisimman monta mastoa. Painavimmat mastot keskikorkeuksille ja kevyemmät ylös ja alas. Talvipeitteen harjaorsi ei saa olla pidempi kuin vene. Masto voi olla harjaortena, mikäli se täyttää edellisen ehdon. Ajokäytän puolella harjaorsi ei saa ylittää veneen pituutta missään tapauksessa. Ajokäytävän vieressä olevista veneissä ei ajokäytävän puolella saa olla tutka- tai muita korkeita mastoja tai muita rakenteita, jotka haittaavat veneiden kantoa paikan ohi.

 

2.8.7. Telakka-alueella pyritään siihen, että veneiden reunojen väliin jää n.60 cm huoltoväli. Tästä syystä peiteteline saa ulottua korkeintaan 30 cm:n päähän veneen laidasta.

 

2.8.8. Kerhon omistamien telakka-alueen aitojen ja porttien käyttö peitteiden kiinnityspisteinä on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Näihin sidotut peitteiden kiinnitykset irrotetaan ilman eri ilmoitusta. Tuulen ja lumikuorman aiheuttama rasitus peitteiden kiinnityksestä voi vaurioittaa aitatlppia, -verkkoa tai niiden kireyttä. Korjauskustannukset peritään vahingon aiheuttajilta.

 

2.9. Sähkön ja veden käyttö normaalien huoltotoimenpiteiden yhteydessä on maksutonta vain SaVK:n jäsenille. Sähköjohtojen on oltava ehjät sekä ulkokäyttöön tarkoitetut. Mikäli sähköä halutaan käytettään veneen lämmittämiseen huoltotöiden aikana, on sähkön käyttö maksullista.

 

Lämmityssähkön käyttöön on lunastettava määräaikainen käyttölupa toimistosta. Lupamerkki on kiinnitettävä sähkökaapeliin sähkötolpan puoleiseen päähän. Lämmittimen on oltava teholtaan sellainen, että se toimiin tolppien sulakekoolla. Useamman lämmittimen käyttö samasta tolpasta ei ole mahdollista. Lämmittimen on oltava auton sisälämmittimeksi hyväksytty. Sähkön käyttö ja valvonta on käyttäjän vastuulla. Hän itse vastaa omista laitteistaan. Esimerkiksi akkulaturia, jossa ei ole latauksen valvontaa ei saa jättää päälle ilman valvontaa.

 

2.10. Seura ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille telakka-alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Telakkatarhoissa säilytettävistä nelitahtiperämoottoreista on perät irrotettava heti noston jälkeen ja vietävä muualle säilytykseen. Mikäli perä on jätetty paikalleen ja sen varastamisen yhteydessä on aitoja tai portteja vahingoitettu, on veneenomistaja vastuussa myös näiden korjauskustannuksista.

 

2.11. Mikään veneen huolto- tai korjaustoimi ei saa aiheuttaa haittaa muille telakoiduille veneille alueella oleville ihmisille tai ympäristölle.

 

2.12. Kesäkautena telakka-aluetta voidaan käyttää pysäköintipaikkana. Autot on pysäköitävä siten, että kulkuväylä tarhan perälle säilyy

 

2.13. Veneen omistaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka ovat seurausta hänen virheellisestä menettelystään telakalla, kuten väärään paikkaan nostetun veneen tai pukin siirrosta, romu- tai jätetavaran hävittämisestä tai muista näihin verrattavista. Kulloinkin voimassa oleva telakointisopimus päättyy ylösnostoa seuraavan kesäkuun 10. päivä, jonka jälkeen vene on poistettava telakalta tai tehtävä erillinen sopimus kesäsäilytyksestä. Kesäsäilytys on maksullista.

 

Veneet, joita telakointisopimuksen päätyttyä ei ole viety pois, nostetaan kerhon toimesta ulos telakalta kaupungin telakointialueelle tai pysäköintipaikalle. Siirtokustannuksista ja veneen säilymisestä siirron jälkeen vastaa veneen omistaja.

 

3 Paloturvallisuus

 

3.1 Avotulen käyttö satama- ja telakka-alueella on kielletty.

 

3.2. Venettä kunnostettaessa on omat sammutusvälineet pidettävä esillä. Kerhon sammuttimet laitureilla että telakoilla on tarkoitettu ensisijaisesti akuuttiin hätäkäyttöön.

 

3.3.Palavien nesteiden säilyttäminen varastokopeissa on ehdottomasti kielletty.

 

3.4. Sähkölaitteiden on oltava ehjiä. Kaapeleiden on oltava ulkokäyttöön sopivia. Sähkölaitteissa suositellaan käytettäväksi vikavirtasuojaa.

 

4 Siisteys

 

4.1. Roskat on laitettava roska-astioihin. Jokainen paikan haltija on vastuussa paikkansa puhtaudesta.

 

4.2. Jäteöljy, akut, öljysuodattimet ja ongelmajätteet on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin tai toimitettava niiden keräyspisteisiin.

 

4.3 Seuran alueille ei saa jättää rikkoontunutta tavaraa tai romua.