Savk säännöt

Sarvaston Venekerho ry Säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimenä on Sarvaston Venekerho ry ja kotipaikkana Helsingin kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Iso Sarvaston lahden vaikutuspiirissä olevien kaupunginosien veneilijöiden yhdyssiteenä. Tässä tarkoituksessa yhdistys:

1. pyrkii järjestämään veneitten telakoinnin ja laituroinnin mahdollisimman tarkoituksen mukaisella tavalla.

2. herättää, edistää ja tukea veneurheilun harrastusta sekä vesilläliikkumisen turvallisuutta, järjestämällä merenkulkuun liittyviä harjoituksia, juhlia, kilpailuja sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

3. harjoittaa valistus- ja kasvatustoimintaa merenkulun ja retkeilyn alalla levittämällä ko. aiheisia julkaisuja.

4. hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisen kiinteistön.

5. harjoittaa toimintansa tukemiseksi ravintolaliikettä sekä ylläpitää jäseniään varten poltto- ja voiteluaineiden kauppaa sekä venetarvikkeiden myyntiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

 

3 §

Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama lippu ja Suomen Moottoriveneliiton vahvistama kerhoviiri.

 

4 §

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt, sekä nuorten osastoon alle 17-vuotiset, joilla viimeksimainituilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäseneksi ottamiseksi päättää johtokunta.

 

5 §

Yhdistyksen varsinainen jäsen suorittaa liittymismaksun ja jäsenmaksut. Yhdistyksen nuorten osastoon kuuluvalta henkilöltä voidaan periä erikoinen nuorten jäsenmaksu. Jäsenmaksu on suoritettava purjehduskauden alkuun mennessä. Entiset jäsenet säilyttävät oikeutensa.

 

6 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: vuosikokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsenistöstä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Viimeksimainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Esitetään johtokunnan vuosikertomus tileineen, tilitarkastajien antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma.

3. Määrätään yhdistyksen varsinaisille jäsenille ja nuorille jäsenille seuraavana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja niiden suorittamisen ajankohta sekä vahvistetaan liittymismaksu.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

5. Valitaan seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja.

6. Valitaan seuraavaksi vuodeksi varapuheenjohtaja.

7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kolme johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

9. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

Johtokunnan toimiaika on kalenterivuosi.

Johtokuntaan ei saa kuulua henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa yhdistykseltä.

Jokainen varsinainen yhdistyksen jäsen, joka ei ole laiminlyönnyt jäsenmaksunsa suorittamista, on vaalikelpoinen ja hänellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

 

7 §

Kutsu kokouksiin on toimitettava jäsenten tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen toimipaikan seinälle kiinnitetyllä ilmoituksella sekä lisäksi edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla.

 

Kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään 7 päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää yhdistyslain 14 §:ssä mainituista asioista tai sellaisista asioista, joista näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

 

8 §

Yhdistyksen asioita, taloutta ja toimintaa hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista vuosittain kolme jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuus arvalla.

 

Johtokunnan tehtävänä on:

1. Toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset.

2. Valita sihteeri, tahastonhhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt yhdistykselle joko omasta keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta, sekä määrätä heille näistä tehtävistä suoritettavista erikoispalkkioista.

3. Hoitaa yhdistyksen taloutta.

4. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.

5. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä vahvistaa kokouksille esitettävät asiat.

6. Hoitaa yhdistyksen jäsenluetteloa lain antamien ohjeiden mukaan.

7. Valvoa, että yhdistyksen toimitsijat ja ohjaajat täyttävät tunnollisesti heille kuuluvat tehtävät ja huolellisesti hoitavat yhdistyksen omaisuutta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun kaksi johtokunnan jäsentä sitä haluaa jotain määrättyä asiaa varten. Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa tai johtokunnan siihen määräämä toimihenkilö johtokunnan määräämällä tavalla.

 

10 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä yhdistyksen ja alatoimikuntien tilit ja vuosikertomukset viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, jotka antakoot tarkastuksesta kirjallisen lausunnon yhtä viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

 

11 §

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on aikaansaanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta joko omasta aloitteestaan tai jos 1/5 jäsenistöstä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Erottamisvaatimus on ratkaistava johtokunnan kokouksessa 14 päivän kuluessa sen esittämisestä lukien.

 

Erottamispäätöksestä ilmoittakoon johtokunta jäsenelle johtokunnan kokouksessa tai kirjatussa kirjeessä. Johtokunnan päätöksestä voi erotettu jäsen valittaa yhdistyksen kokoukselle 11 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle. Johtokunnan on kutsuttava kokous valituksesta päättämään yhden kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä lukien ja on tällöin asiasta kokouskutsussa mainittava. Yhdistyksen johtokunta on oikeutettu erottamaan yhdistyksestä ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan purjehduskauden alkuun mennessä.

 

12 §

Sääntöjen muutamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous tai sitä varten koollekutsuttu ylimääräinen kokous, jossa vaaditaan läsnäolevien 2/3 ääntenenemmistö päätöksen tekoon.

Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa mainittava.

 

13 §

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, mikä tapahtuu siten, että yhdistyksen vuosikokous tai sitä varten kutsuttu ylimääräinen kokous läsnäolevien ¾ äänten enemmistöllä asian päättää, on sen varat talletettava kokouksen määräämään rahalaitokseen 5 vuoden ajaksi. Jos tämän ajan kuluessa ei perusteta uutta samanlaista yhdistystä yhdistyksen toiminta-alueelle, jäävät varat kokouksen lähemmin päättämällä tavalla meripelastustoiminnan käytettäväksi Suomenlahdella.

 

Kun yhdistys lopettaa toimintansa, toimivat sen pesänselvitysmiehinä kokouksen valitsemat henkilöt