Savk säännöt

Sarvaston Venekerho ry Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sarvaston Venekerho ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla alueellaan veneilijöiden yhdysside. Tässä tarkoituksessa yhdistys:

 1. Järjestää jäsentensä veneiden telakoinnin ja laituroinnin mahdollisimman tarkoi-tuksenmukaisella tavalla.
 2. Edistää ja tukee veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta järjestämällä harjoituksia, kilpailuja sekä valistustilaisuuksia sekä levittämällä ko. aiheisia julkaisuja.
 3. Ohjaa ja valmentaa nuorisoa veneilyharrastukseen.
 4. Hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.

3§ Tunnukset

Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama lippu ja Suomen Moottoriveneliiton vahvistama kerhoviiri.

4§ Jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 17 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt, sekä nuorisojäseneksi alle 17-vuotias, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus.

5§ Maksut

Jäseniltä perittävät kertaluontoiset liittymismaksut ja veneen ensirekisteröintimaksut sekä vuotuiset jäsenmaksut päättää syyskokous. Maksut voivat olla porrastettuja jäsenkategorian mukaisesti.

Yhdistys tuottaa jäsenilleen veneilyyn liittyviä palveluja ja perii niistä palvelumaksuja palvelun tai tilojen käytön sekä muun kulutuksen mukaan. Lisäksi voidaan periä erilaisia hallinnollisia maksuja. Maksujen määrän ja kohdistamisen päättää hallitus vuosittain vahvistetun talousarvion mukaisesti.

Kaikki maksut on suoritettava vuosittain 30.4. mennessä.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 4-8 varsinaista ja 1-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus ratkaistaan tarvittaessa arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan kommodoriksi ja varapuheenjohtajaa varakommodoriksi.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa, tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

8§ Yhdistyksen kokoukset, etäosallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli yhdistyksen edellisen vuoden jäsenmaksua ei ole suoritettu kokouksen alkuun mennessä, jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen toimitilan ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla olevalla kutsulla sekä jäsenistölle lähetettävällä sähköpostilla.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Seuraavista asioista päätettäessä on asia mainittava kokouskutsussa:

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;

2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;

3) Yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;

4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta; (16.7.2010/678)

5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä

6) yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 21 päivää ennen kokousta.

10§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Tilikausi, toiminnan/tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä yhdistyksen tilinpäätös viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta toiminnan/tilintarkastajille, jotka antakoot tarkastuksesta kirjallisen lausunnon kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13§ Jäsenyydestä erottaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa, jättänyt velvoitteensa hoitamatta, tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos 1/5 yhdistyksen jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Erottamisvaatimus on ratkaistava hallituksen kokouksessa 14 päivän kuluessa sen esittämisestä lukien. Erotettu jäsen voi vaatia erottamisen käsittelyä yhdistyksen kokouksessa, jolloin erottaminen astuu voimaan vasta kokouksen päätöksellä, joka tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.